Yleinen kokous 2018

Yleinen kokous lähestyy hyvää vauhtia ja se pidetään 28.4. klo 13 alkaen. Paikka on perinteiseen tapaan Kari Jokinen, mettisentie 254. Tähän on vielä koottuna viime hetken päivityksiä ja korjauksia erinäisistä aiheista.

Esityslista
Esityslistaa on täydennetty ja se  on nähtävillä täällä.

Siltahanke
Ohessa on lainaus Natura-tarvearvion laatineen FM biologi Marja Nuottajärven FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:sta tarvearviosta (22 sivua), joka on nyt Pirkanmaan Elyn suojeluosaston käsittelyssä

”Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset siltahankkeen suhteen

Yhteenvetona voidaan todeta, että Pinsiön-Matalusjoen alueen Natura-suojelun
perusteena oleville luontodirektiivin luontotyypeille tai lajeille ei todennäköisesti aiheudu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Mettisentien sillan kunnostuksenmukaisista ratkaisuista. Alueella tulee kuitenkin suorittaa ennalta ehkäiseviätoimia eli kappaleessa 7 esitetyt keinot sekä kappaleessa 11 esitetty seurantaovat keskeisiä haittavaikutusten ehkäisemisessä ja lieventämisessä.

Raakun osalta populaatio on vuonna 2012 arvioitu häviäväksi (Oulasvirta ym.
2012). Raakkujen taantumisen ja lisääntymisen epäonnistumisen syyksi on
arvioitu joen veden vähyys sekä veden ja pohjan huono laatu. Joelle on laadittu kunnostussuunnitelma, jonka tavoite on elvyttää raakkukantaa ja palauttaa sen lisääntymismahdollisuuksia. Ensisijaiseksi kunnostustoimenpiteeksi vuoden 2017 kunnostussuunnitelmassa sekä aiemmissa selvityksissä (muun muassa Moilanen
2002) on arvioitu joen veden määrän lisääminen pohjaveden oton rajoittamisella tai lopettamisella. Kunnostussuunnitelman toteutumisesta ja vaikuttavuudesta ei kuitenkaan ole varmuutta.

On myös huomattava, että mikäli siltakunnostushanketta ei toteuteta tai se
merkittävästi viivästyy, on riskinä huonokuntoisen sillan romahtaminen ja
ennakoimattomien merkittävien haittavaikutusten aiheutuminen tätä kautta joen
suojeluarvoille. Mikäli esimerkiksi silta romahtaa ja/tai jokeen suistuu ajoneuvo, pelastus- ja raivaustöistä aiheutuu joen alajuoksulle todennäköisesti hallitsemattomia kiintoainehuuhtoumia ja mahdollisia polttoaine- ja öljypäästöjä ajoneuvon rikkoutuessa. Sillan kunnostus ennalta ehkäisee tällaisia onnettomuustilanteita. Voidaan siis todeta, että hankkeen toteuttamatta jättäminen aiheuttaa riskejä Pinsiön-Matalusjoen Natura-suojeluarvoille.”

Tiekunnan laina
Tiekunnan lainan saaminen on osoittautunut  ennakoitua haastavammaksi. Viimevuoden jälkeen on kaksi hoitokunnan jäsentä lupautunut takaamaan lainaa, mutta tämäkään ei ole tehnyt tiekunnan lainan saannista ongelmatonta. Käymme asiaa läpi tarkemmin kokouksessa.

Nokian kaupunki, talvikunnossapito
Alla on lainaus Nokian kaupungin sivuilta, jossa linjataan yksityistieavustuksista. Kaupunki huolehtii vain lumen aurauksesta ja kaikki muu talvikunnossapito jää tiekunnan huolehdittavaksi. Kokouksessa keskustellaan ja päätetään toimista liukkauden torjunnan suhteen.

”Myönnämme vuosittain yksityisteille avustuksia hakemusten perusteella. Avustukset tulee kohdentaa yksityistien kunnostukseen. Kaupunki avustaa yksityisteitä myös auraamalla talviaikana lumet. Talvihoito ei kata liukkauden torjuntaa eikä polanteen tai sohjon poistoa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Yksityistieavustusten hakuaika on keväisin ja se ilmoitetaan kuulutuksella lehdessä sekä kaupungin verkkosivulla lähempänä hakuaikaa. Ehtona avustuksen saamiselle on yksityistien varrella oleva vakituinen asutus sekä yksityistien pituuden tulee olla yli 100 metriä. Avustus tulee käyttää yksityistiekunnostustehtäviin tai materiaaleihin.”

Tietosuoja
EU:n tietosuoja-asetus astuu siirtymäkauden jälkeen voimaan toukokuussa 2018. Tieyhdistys julkaisee kevään aikana ohjeistuksia asian tiimoilta. Asetuksen mukaan mitään asianomistaja tietoa ei saa laittaa julkisesti esille. Tiekunnan osalta tämä tarkoittaa käytännössä suurinta osaa tiekunnan tiedoista. Esimerkiksi maksuunpanoluettelon esillä pitäminen tien päissä ei enää ole lainmukaista. Kuitenkin yksityistielaki velvoittaa pitämään fyysisen version maksuunpanoluettelosta kaikkien osakkaiden nähtävillä. Tietosuojaan liittyvät kysymykset ovat kohdassa muut asiat.

 

Kelirikko
Pahasta kelirikosta johtuen hoitokunta toivoo osakkaiden välttävän raskaita kuljetuksia syvimmän kelirikon ajan jos se vain on mahdollista. Kelirikko jatkunee kesäkuun alkuun.  

Hoitokunta toivottaa kaikki tervetulleiksi hoitamaan yhteisiä asioitamme.

Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.